سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران 

راه اندازی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه(مداد) با هدف نمایش و دسترسی سریع به اطلاعات به روز کتاب های منتشر شده دانشگاههای علوم پزشکی کشور،توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت راه اندازی شده است.books.research.ac.ir
شیوه نامه همایش
CongressGrant
Personnel cost
Research priorities
Research Proposals
Top researchers
...