از کلیه اساتید، دانشجویان و کارشناسان تقاضا می شود در تمامی انتشارات خود (اعم از مقاله، کتاب، سخنرانی، پوستر و...) وابستگی سازمانی (Affiliation)را به صورت زیر درج نمایند:


در مقالات فارسی:

دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران.


در مقالات انگلیسی:

Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran.

در صورتی که مقاله از مرکز خاصی باشد، قبل از آوردن نام دانشکده نام مرکز مربوطه در آن قید شود.

کمیته تحقیقات دانشجویی:

Student Research Committee, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran.


واحد های دانشکده:


فارسی

انگلیسی

گروه ...، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران.

Department of …, School of Paramedical Sciences, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran.

گروه ...، بیمارستان ...، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران.

Department of …, … Hospital, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran.
درجات علمی دانشگاهی:

پزشک عمومیMedical Doctor(MD)

دکترای تخصصیDoctor of Philosophy(PhD)


Academic Ranks:

مربی Instructor

استادیار Assistant Professor

دانشیار Associate Professor

استاد Professor

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۰