توضیحات امور بیمه ای


1- پیگیری مشکلات بیمه ای واحدهای تابعه و سازمانهای بیمه گر؛

2- پیگیری درخصوص وصول مطالبات واحدهای تابعه از سازمانهای بیمه گر؛

3- پیگیری برگزاری جلسات کمیته همسویی که در آن به موارد اختلافی بین سازمانهای بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی پرداخته می شود؛

4- بررسی کسورات بیمه ای؛

5- هماهنگی و اعلام تاریخ بازبینی اسناد بیمارستانها در سازمانهای بیمه گر؛

6- عقد قراردار ونظارت بر عملکرد بیمه های مکمل.