معرفی پرسنل حقوقی

خانم مینا کاظمیان مقدم

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

محل خدمت: ستاد دانشکده علوم پزشکی

نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی

تلفن:06152815090

خانم سعیده افشاری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

محل خدمت: ستاد دانشکده علوم پزشکی

نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی

تلفن:06152815090

آقای سیف اهلل حاجتی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

محل خدمت: ستاد دانشکده علوم پزشکی

نماینده حقوقی دانشکده علوم پزشکی

تلفن:06152815090


آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶