استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر خانم :      سرکار خانم راحله طبری جویبار                          شماره تماس: 09163735065
استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگرآقا :         سرکار خانم سحر باهری                                شماره تماس: 09033986202


دستورالعمل استاد مشاور

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷