معیار ارزیابی شبکه درون دانشگاهی خدمات آزمایشگاهی برای آزمایشگاههای بیمارستانی

فلوچارت زنجیره ای ارجاع نمونه

اطلاعیه شماره یازده ستاد مرکزی اجرایی برنامه تحول سلامت وزارت

فرم 1

فرم2

فرم3

دستورالعمل ارجاع نمونه ھاي بالیني درآزمایشگاھھای پزشکی

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲