پرسنل کتابخانه

طوبی ویسی     مسئول کتابخانه
سعیده ظفری       کتابدار مرجع

شرح وظایف مسئول کتابخانه:
•    نظارت بر حسن اجرای فعالیت بخش های مختلف کتابخانه؛
•    برنامه ریزی، سازماندهی و مجموعه سازی منابع؛
•    هماهنگی امور کتابخانه با معاونت پژوهشی دانشکده؛
•    شرکت فعال در نمایشگاههای خرید کتاب؛
•    کسب آگاهی از ویرایش های جدید منابع علمی گروههای آموزشی؛
•    تنظیم لیست خرید کتاب های فارسی و لاتین با هماهنگی مدیران محترم گروه های آموزشی؛
•    نظارت بر کار پرسنل کتابخانه از نظر روند بهینه امور؛
•    نظارت بر کار پرسنل در راستای طرح تکریم ارباب رجوع؛
•    تنظیم نامه های اداری و پاسخگویی و اجرای نامه های مدیران؛
•    شرکت در سمینارها، همایش های مربوط به حوزه کتابداری؛
•    پیگیری مربوط به نواقص کتابخانه از نظر تجهیزات فنی و کامپیوترها و وسایل کاری کتابخانه تا برطرف شدن نواقص موجود.


شرح وظایف کتابداران:

o    ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان؛
o    گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی – تخصصی و مرجع در حوزه فعالیتها؛
o    اجرای طرح تکریم مراجعه کنندگان برای بهبود وضعیت کتابخانه؛
o    نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها و تنظیم درخواستها و لیست و فرمهای مربوطه و ارائه آنها به ریاست محترم  دانشکده؛
o    ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه؛
o    ارائه خدمات  عضوگیری و صدور کارت عضویت؛
o    نظارت بر کتابها جهت امر قفسه خوانی، وجین و صحافی به موقع آنها؛
o    انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن و امانت کتاب؛
o    نظارت بر امور سالن مطالعه؛
o    نظارت بر سازماندهی منابع اهدایی؛
o    نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتابهای کتابخانه؛
o    آموزش استفاده از منابع موجود در کتابخانه و نحوه جستجو در نرم افزار کتابخانه و بانک های اطلاعاتی به مراجعین؛
o    ارائه سرویس مناسب به مراجعین در چارچوب آیین نامه داخلی کتابخانه؛آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲