دکتر امین محمدپور
ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان


هوشنگ نصراله زاده
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع


مهندس جعفرکرم پور
سرپرست محترم دفتر ریاست


دکتر علی ویسی
معاون محترم آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

دکتر امیرحسین روزبه
معاون محترم درمان


دکتر محسن شبرو
معاون محترم بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان


دکتر محسن خراز توکل
قائم مقام معاونت اموزش ،تحقیقات  و دانشجویی فرهنگی


  دکتر نرگس خشوعی
سرپرست محترم بیمارستان فریده بهبهانی


دکتر حسین فرجیان پور
سرپرست محترم بیمارستان شهید زاده

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸