دسته بندی خبر

دسته بندی خبر عمومی

0 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ در خبر عمومی توسط aghajari ادامه خبر ›

جذب دستیار پژوهش سرباز

جذب دستیار پژوهش(پزشک/داروساز/داندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) جذب دستیار پژوهش سرباز
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ در خبر عمومی توسط aghajari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ در خبر عمومی توسط aghajari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ در خبر عمومی ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ در خبر عمومی ادامه خبر ›

برگزاری آزمون پذیرش کمک پرستاری

آزمون پذیرش کمک پرستاری به منظور به کار گیری ۱۰ نفر نیرو انسانی مورد نیاز جهت خدمت در بیمارستانهای تابعه دانشکده صبح جمعه مورخ 97/2/28 ساعت ۹…
0 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›